خدمات مالی وحسابداری

با اهداء سلام و تحيات

احتراماً، باستحضار میرساند درراستای ارائه خدمات به موسسات خیریه، آمادگی گروه خودرا جهت ارائه خدمات زیر اعلام مینماييم
انواع خدمات :
انجام امور مالی و حسابداری
تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی
مشاوره و آموزش نیروی معرفی شده
حسابرسی عملیاتی، همراه با نامه مدیریت

این خدمت شامل: 
بررسی و کنترل اسناد حسابداری طبق اصول حسابداری و قوانین مالیاتی و کشف ایرادات موجود در کنترلهای داخلی موجود در چرخه های مختلف
گزارش مدیریتی جهت اصلاح ایرادات و یا بهبود ساختارها و عملکرد بخش مالی، با ساختار زیر ارائه خواهد شد:
ایرادات مشاهده شده پیشنهاد جهت رفع ایرادآخرین وضعیت
حسابرسی مالی، مالیاتی و بازرسی قانونی (عضو جامعه حسابداران رسمی و کارشناس رسمی دادگستری)
خدمات مالی و مشاوره (مالی، مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده)
طراحی و استقرار سیستم های جامع مالی و حسابداری صنعتی